Terug naar de natuur zonder genetisch gemanipuleerde organismen (GMO)!!

Belangrijk om te lezen!!!!

Genetische manipulatie is het geforceerd veranderen van het erfelijk materiaal van een levend wezen. Dit gebeurt door het willekeurig overbrengen van genetisch materiaal van een soort-vreemd organisme, zoals een bacterie, een virus of een schimmel, of genetisch materiaal uit de celkern van niet-verwante planten- of diersoorten. Men doet dit om gewassen resistent te maken tegen moeilijk te bestrijden plantenziekten, tegen insectenvraat of tegen een herbicide dat onkruiden bestrijdt maar het gewas zelf dan intact laat. Ook beijvert men zich om voedsel- of industriële gewassen resistent te maken tegen lagere temperaturen of droogte, waardoor het teeltgebied groter wordt. Bij genetische manipulatie van voedselgewassen wordt bacterie-DNA min of meer spontaan op helaas vaak willekeurige plaats in het ontvangende DNA, de celkern van de plant, opgenomen. DIT IS DAN VRIJWEL ALTIJD EEN SOORTVREEMD EIWIT VAN EEN GEHEEL ANDER ORGANISME. In de NATUUR bestaan deze trucjes niet. Zij volgt natuurlijke selectie. Evolutie voltrekt zich over miljoenen jaren en is door het bestaan van NATUURWETTEN zeer geordend. Daar voelen wij ons goed bij.

Bij het geforceerd manipuleren van soortvreemd erfelijk materiaal in de celkern ontstaat een essentiële verandering in gezonde cellen. De nieuwe plant die hierdoor ontstaat, heeft een afwijkende stofwisseling gekregen en dit kan ook de wezenlijke functies van de cel of de organen van de plant ontwrichten. Door onnauwkeurige expressie van de ingebrachte nieuwe eigenschappen bestaat het risico dat we toxische (giftige) stoffen in ons voedsel krijgen. Bovendien worden de controlerende DNA-reeksen niet meegenomen, waardoor zij dus niet meer normaal functioneren. Een cel functioneert nooit op zichzelf, altijd in samenhang met alle andere celfuncties. Hetzelfde proces gebeurt ook in het menselijk lichaam, waarin zeer belangrijke natuurlijke herstelprocessen plaatsvinden (b.v. genezing van een wond of een allergie, enz.).

GENETISCHE MANIPULATIE VAN DE CELKERN IS NIET MEER TERUG TE DRAAIEN en zo zal ook bij voortplanting het gemanipuleerde DNA zich blijven vermeerderen, met alle gevolgen van dien.

Wanneeer een nieuw geborene in het gezin komt, zijn we er zo intens blij mee en wensen dit hummeltje het allerbeste toe in dit nieuwe leven op aarde. Als ouders en grootouders geef  je het kind alles wat leidt tot levensgeluk en daarbij speelt gezond voedsel een belangrijke rol. En hoeveel straalt een kind niet uit naar ons en naar de wereld, zo vol vertrouwen. Wat een blijheid in gezondheid!!!!!

Maar….. als van generatie op generatie verkeerd voedsel door het lichaam opgenomen wordt, ontwikkelt zich daarmee ook een verkeerd functionerend DNA-patroon. Met alle liefde en inspanning die tot levensgeluk en gezondheid moeten leiden, is er door het nuttigen van genetisch gemanipuleerd voedsel door de volgende generaties een grote kans op verzwakking, lage immuniteit, steriliteit, allergieën, functieverlies van organen en aanvankelijk moeilijk te behandelen (nieuwe) ziekten….!!!  Laboratoriumonderzoek bij ratten door Dr Pusztai heeft dit al bewezen . Zie website: http://www.freenetpages.co.uk/hp/A.Pusztai Verder zegt Pusztai dat, in geval van insectenresistentie, de effecten voor de mens net zo erg zijn. Waar het insect aan kapot gaat, is ook niet goed voor hogere organismen zoals de mens, waar veelal dezelfde mechanismen bestaan als bij insecten. Trekt u nu zelf maar uw conclusie.

De machtige industrieën en pro-gentech lobby distanciëren zich van iedere verantwoordelijkheid, maar  zijn wel de veroorzakers van al die ellende. Het zou goed zijn als er eens een degelijk onderzoek naar zowel korte- als langetermijneffecten gedaan zou worden door onafhankelijke academische studies. Misschien weten de agro-industrieën het zelf wel, maar komen ze er niet mee naar buiten.  Geen van de industrieën die genetisch gemanipuleerd zaad verkopen, bekommert zich echt om de toekomst van de mens en het milieu. Hun belang is handel, dus geld.

Honger hoeft er niet te zijn. Er is genoeg voedsel. Er moeten alleen transportmiddelen en geld komen om niet-gmo voedsel ter plaatse te brengen. De VS probeert gm-maïs en -soja als voedselhulp kwijt te raken in landen in Zuidelijk Afrika, Irak, India, Kroatië.

STERIEL ZAAD (TERMINATOR SEED)  kan een rol spelen bij het ontstaan van hongersnood. Een honderdtal boeren in India die dit zaad hebben gebruikt, hadden geen zaaizaad voor een volgend gewas.   Ze werden gedwongen om bij de industrie nieuw zaad te kopen. Daar was geen geld voor. De oogst was veel lager dan voorspeld en zij konden hun familie niet meer onderhouden. Enkele boeren pleegden zelfs zelfmoord. Zie een website over Devinder Sharma betreffende biotechnologie: http://www.indiatogether.org/opinions/dsharma/

Ook misoogsten met gemanipuleerde katoen (BT-katoen) zijn bekend. Zie ook hiervoor dezelfde website over het werk van Devinder Sharma. Voorts loopt er in de VS een onderzoek, nadat op 12 verschillende boerderijen aan zeugen genetisch gemanipuleerde BT-maïs werd gevoerd. De zeugen werden schijnzwanger, dus er kwamen geen nakomelingen. Een grote strop voor die boeren. Als dit gebeurt bij mensen door het eten van BT-maïs, zou steriliteit het gevolg kunnen zijn. Wederom een voorbeeld, dat de in de VS gebruikte term ‘substantial equivalence’ (essentieel gelijkwaardig) onzin is.

Boeren in de VS en Argentinië die genetisch gemanipuleerde sojabonen telen, moeten nu in opdracht van multinational Monsanto bij die teelt de bonen uitzaaien op 15 inch in een rij in plaats van 30 inch. Dit betekent voor Monsanto een verdubbeling van omzet!! De groeiende planten krijgen weinig of geen licht en lucht, waardoor schimmels en andere ziekten optreden. Gevolg: er moet meer gespoten worden. Nog een schadepost voor de boeren, maar goed voor de industrie. Kassa!! Vaak is de oogst bovendien lager dan van niet-gemanipuleerde zaden en de landbouwgrond is verpest. Boeren die gmo-zaad kopen en uitzaaien, moeten een contract tekenen dat ze geen enkel zaadje voor een volgende oogst achterhouden. Zij staan onder zware juridische druk. (Bij een niet-gm koolzaad verbouwende boer in Canada vond men gmo-koolzaad in zijn veld. Hij werd door Monsanto voor het gerecht gesleept).

Als boeren willen overstappen naar normaal zaad van soja, maïs of koolzaad, is dit straks niet meer mogelijk, omdat er geen normaal gecertificeerd zaad meer te koop is. Want de meeste zaadbedrijven zijn bovendien opgekocht door de grote monopolistische voedselindustrieën. Gecertificeerd niet-GMO  ZAAD IS VAAK BIJNA HONDERD JAAR LANG VEREDELD EN HEEFT GEEN PROBLEMEN VOOR DE GEZONDHEID  EN ECONOMIE GEBRACHT. ER IS GEEN ENKELE GOEDE REDEN OM OVER TE GAAN NAAR GMO GEWASSEN ! De voorspelbare en nog onvoorspelbare risico’s voor gezondheid van mens, dier en milieu en de moeilijke traceerbaarheid van niet-gmo’s in de productieketen zijn reeds een groot logistiek en economisch probleem geworden. Plant, dier en mens zijn nu afhankelijk geworden van de grote voedselindustrieën ten behoeve van  geldelijk gewin en bevrediging van de aandeelhouders, en hongersnood dreigt voor iedereen als dit zo doorgaat. Wanneer de boeren geen normaal zaad kunnen kopen, hun oogsten niet het gewenste resultaat opleveren, hun grond verpest is, worden ze arm. De voedselindustrie wil hun land graag hebben om  daarop gmo-zaad te zaaien. Hoe komen deze boeren dan nog aan normaal zaad ? Dit kan en mag niet gebeuren. Wij moeten de boeren en tuinders eren omdat zij ons het voedsel leveren om te kunnen leven. Maar dan wel veilig voedsel. De bestrijdingsmiddelen en herbiciden die gebruikt worden op gentechgewassen zoals soja, koolzaad en maïs, zijn schadelijk voor de gezondheid. Dit hebben onafhankelijke wetenschappers verklaard in hun verschenen gerenomeerde wetenschappelijke rapporten.

De dreiging dat die machtige industrieën een wereldmonopolie zullen krijgen, hangt als het zwaard van Damocles boven ons aller hoofd. Waar blijft beschermende wetgeving via het Europees Parlement?  Waar blijven de Europese consumentenorganisaties met hun miljoenen leden om de consument te beschermen tegen niet te voorspellen risico’s, ons door de strot geduwd door de op gentech beluste industrieën en wetenschappers?

En de roekeloze sneltrein van de agro-industrie en haar onverantwoordelijke lobby dendert voort.  GMO-TARWE is in aantocht. Er is alom in de wereld hiertegen groeiend verzet.  Verzet u zich ook tegen deze rampspoed, via de politiek, debat, media, in eigen kring.

Er zijn reeds vele publicaties geschreven en onderzoeken gedaan door een groot aantal wetenschappers over de gevaren van genetisch gemanipuleerde organismen. Waarom luistert de politiek niet? Ook hier speelt handel en geld weer een belangrijke rol boven het welzijn van de mens en haar/zijn omgeving. Het zal ons allen duur komen te staan. Een extra zware druk op de gezondheidszorg en vele andere sociale problemen zullen het gevolg zijn.

MOETEN WE DIT ALLEMAAL MAAR LATEN GEBEUREN?

Moeten en mogen wij dit alles onze kinderen en kleinkinderen aandoen? En onze planeet Aarde laten regeren door de gentech-groten?? Gezondheid en een goede kwaliteit van het leven, daar hebben plant, dier en mens recht op. Hierdoor ontstaat automatisch een beter milieu.

MENSEN, WORDT WAKKER!!!! WERK AAN PREVENTIE EN EEN GEZONDE TOEKOMST TER BESCHERMING VAN ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN !

Het MORATORIUM op het toelaten tot de markt van genetisch gemanipuleerde gewassen dat de Europese Unie heeft ingesteld, mag, in weerwil van de klacht van de Verenigde Staten bij de Wereld Handels Organisatie, beslist NIET worden opgeheven. Ook niet in plaats van invoering van etikettering, zolang onze voedselveiligheid niet gewaarborgd is.

Jeanine van Nieukerken-de Wilde te Wassenaar Stichting Natuurwetmoeders  www.natuurwetmoeders.nl

Referenties:

Ho, Mae-Wan, 1998, Genetic Engineering: Dream or Nightmare? The Brave New World of bad Science and Big Business. Gateway Books, Bath, UK Ho, Mae-Wan, Hartmut Meyer and Joe Cummins, 1998. The biotechnology bubble. The ecologist 28, pp. 146-153. US Farm Crisis: usfarmcrisis@iatp.org US Farm Crisis: usfarmcrisis@iatp.org   Posted: 06/04/2003 Farm News from Cropchoice: http://www.cropchoice.com AGRIBUSINESS EXAMINER. Horstmeier, Greg D., 1998. Lessons from year one: experience chances how farmers will grow Roundup Ready beans in 1998. Farm Journal, Januari 1998, p 16. Rissler, Jane and Margaret Mellon, 1996, The ecological Risks of Engineered Crops. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA www.Safe-food.org

De Stichting Natuurwetmoeders is opgericht in verschillende landen en in Nederland actief sinds 1997. Wereldwijd hebben de Natuurwetmoeders een campagne opgezet om de bevolking te waarschuwen voor de risico’s van genetische manipulatie. Zij hebben daartoe op hun wijze de bevolking, politiek en wetenschap geïnformeerd over de gevaren. De Natuurwetmoeders hebben als doelstelling, de samenleving in harmonie met de intelligentie en creativiteit van de natuur (de Natuurwet) te laten functioneren.

Deze brief zoveel mogelijk doorsturen s.v.p.