DEELNAME NATIONAL FORUM LIFE SCIENCES LELYSTAD 3 Okt. 2000

Vijf jaar geleden kwamen genetisch gemanipuleerde soja en mais op de markt Deze gewassen, met toegevoegde DNA-fragmenten van virussen en bacterien, werden verwerkt in circa 80 % van onze voedingsproducten, te koop in onze supermarkten. Hierbij behoren ook de producten die afkomstig zijn van vee en pluimvee gevoed met veevoer, waarvan de bestanddelen genetisch gemanipuleerde soja bevatten. Een grote meerderheid van de consumenten is tegen genetisch gemanipuleerd voedsel. Met de vergunningverlening kwamen overheden tegemoet aan de wens van een handjevol multinationals in de agrochemische en farmaceutische industrie die deze markt beheersen.

ZIJN DE PRODUCTEN VEILIG?

Voor het afgeven van de vergunning baseerden adviescommissies en overheden zich op het oordel van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Deze beweerde, dat genetisch gemanipuleerde gewassen even veilig zijn als gewassen die via natuurlijke kruising en teeltkeuze verkregen zijn. Inmiddels is gebleken dat dit geen wetenschappelijk verantwoord, maar een politiek gemotiveerd oordeel was. Uit FDA-documenten die werden vrij gegeven ten gevolge van een rechtszaak bleek, dat 11 van de 15 wetenschapsmensen uit het team dat zich met de beoordeling van deze zogeheten ’transgene’ gewassen bezig hield, vonden dat hiermee “bijzondere risico’s voor de volksgezondheid zijn gemoeid. De top van de FDA schoof bedenkingen echter terzijde. De FDA keurde ook een transgene tomaat gelijkwaardig aan natuurlijke tomaten en verleende toestemming tot marktintroductie. Uit tests was reeds gebleken, dat deze tomaat het darmstelsel van ratten aantast.

GEEN VRIJE KEUZE MEER VOOR VEILIGE VOEDING

Dit is nu de situatie: vrijwel dagelijks voeden honderden miljoenen mensen zich, onwetend van hoe slecht het is voor hun gezondheid, met genetisch gemanipuleerde bestanddelen. Zouden zij hierover meer kennis en voorlichting gehad hebben, dan zouden velen dit voedsel niet wensen. Nu wordt het de mensheid opgedrongen. Ook de keuzemogelijkheid voor niet-gemanipuleerd voedsel ontbreekt.

Na vijf jaar is er nog steeds geen etiketteringsregeling. Illegale genetisch gemanipuleerde varieteiten komen sinds jaar en dag de havens binnen, maar de overheid doet niets aan controle. Ook het onderzoek naar gezondheidsrisico’s is schromelijk onvoldoende of deugt niet.

Professor Richard Lacey, microbioloog, arts en professor in voedselveiligheid aan de Universiteit van Leeds, is een van de bekendste personen op het gebied van voedingswetenschappen sinds hij tien jaar geleden de BSE-crisis (gekke-koeienziekte) voorspelde. Professor Lacey heeft zich krachtig uitgesproken tegen de invoering van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen vanwege de ‘in wezen onbeperkte gezondheidsrisico’s. Het is in feite vrijwel onmogelijk zich ook maar een voorstelling te vormen van een testprocedure om de effecten op de gezondheid van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen te meten wanneer ze in de voedselketen worden geintroduceerd’. OOK NU WORDT ZIJN WIJZE RAAD IN DE WIND GESLAGEN……

LEGE BELOFTEN VAN DE GENTECHINDUSTRIE

De belanghebbende wetenschappers en industrie beloven gouden bergen met de toepassing van genetische manipulatie in de landbouw, in de industrie en de gezondheidszorg. Men presenteert genetische manipulatie zelfs keer op keer als de noodzakelijke oplossing voor de honger in de wereld. Dit is een opgeklopt verzinsel. Genetisch gemanipuleerde gewassen geven in de meeste gevallen een lagere opbrengst en de teelt wordt geplaagd door allerlei problemen. Bovendien maakt het de boeren in de ontwikkelingslanden geheel afhankelijk van machtige Multinationals.

Voorts: Medische experimenten met gentherapie moesten worden stopgezet vanwege de ernstige en soms dodelijke bijwerkingen. Onderzoek aan de TU van Zurich (Zwitserland) wees uit, dat bij 130 geteste allergiepatienten, door het verwijderen van alle industriele enzymen uit voeding en wasmiddelen (veelal van genetisch gemanipuleerde oorsprong), in 90 % van de gevallen dit resulteerde in genezing of sterke verbetering van de patient!!

GENETISCHE MANIPULATIE IS GEBASEERD OP PSEUDOWETENSCHAP

Vele vooraanstaande wetenschapsmensen betogen, dat het grondidee van genetische manipulatie berust op foutieve wetenschap die vele jaren geleden reeds achterhaald was door ontdekkingen in de genetica en biofysica. Zij stellen dat het huwelijk van slechte wetenschap en “big business” moet leiden tot grote problemen voor de volksgezondheid, de voedselvoorziening en het milieu. Zij waarschuwen dat de schadelijke gevolgen van de introductie van genetisch gemanipuleerde organismen in het milieu onomkeerbaar kunnen zijn. Genetisch gemanipuleerde virussen, bacterien, schimmels en gisten, planten en dieren die zich vermenigvuldigen in de vrije natuur kun je in de meeste gevallen nooit meer terughalen.

De betrokkenheid van vele wetenschappers bij genetische manipulatie – soms uit onwetendheid, vaak om den brode – is in het licht van het overweldigend bewijs van de intrinsieke schadelijkheid van deze praktijk en haar pseudowetenschappelijke grondslag te betitelen als “wittejassencriminaliteit”. De consument heeft hier nimmer om gevraagd en wordt het kind van de rekening.

GENETISCHE MANIPULATIE: overbodig en schadelijk

In feite hebben we genetische manipulatie nergens voor nodig. Voor de problemen waarvoor men met behulp van genetische manipulatie een oplossing belooft in de toekomst, zijn in de meeste gevallen nu reeds eenvoudige, goedkope, natuurlijke en vooral onschadelijke middelen beschikbaar. Op het gebied van de landbouw zijn dit overduidelijk de biologische teeltmethoden die meestal bestrijdingsmiddelen overbodig maken. Deze leiden tot een betere opbrengst en vooral meer hoogwaardige producten. Bovendien wordt de vruchtbaarheid van de grond in stand gehouden voor toekomstige generaties. Op het gebied van de gezondheidszorg zijn er systemen van natuurlijke, preventieve gezondheidszorg. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat de introductie van deze systemen een buitengewoon gunstige invloed zal hebben op de volksgezondheid en de kwaliteit van het leven. De grote agrochemische en farmaceutische concerns zien dat echter liever niet gebeuren. Zij kunnen deze technologieen niet patenteren en ze kunnen er zich niet mee verrijken. Zij beinvloeden de regering om maar vooral die kant niet op te kijken en vormen haar om tot de pleitbezorgers van haar onnatuurlijke en schadelijke producten.

– Als NATUURWETMOEDERS (en vaders) voelen wij ons geroepen om zoveel mogelijk mensen en instanties te benaderen om te waarschuwen tegen de gevaren van genetische manipulatie zoals beschreven in bovenstaande brief. Het gaat om de gezondheid van de mensheid, onze kinderen en kleinkinderen, want het bewijs is nog steeds niet geleverd, dat genetische manipulatie op lange termijn wel zulke positieve resultaten zal hebben als men veronderstelt. We blijven proefkonijn ten koste van een goede kwaliteit van het leven. Politiek en industrie kijken alleen naar big business, belangen op korte termijn en de belangen van aandeelhouders.

Het is zelfs zo, dat men op internet een uitgebreid rapport kon lezen over niet-gemanipuleerde soja, waaruit blijkt dat het drinken en eten van sojaproducten nog niet eens zo gezond is. Men waarschuwt om soja  aan kinderen en zeker  aan babies te geven, omdat dit hormoonverstoringen kan veroorzaken.

Wilt U de Natuurwetmoeders ondersteunen in hun akties tegen genetische manipulatie, dan is Uw donatie van harte welkom op gironummer 7874587 t.n.v. Stichting Natuurwetmoeders te Den Haag. Wij zijn U hiervoor zeer erkentelijk.