Enkele gedachten over genetische manipulatie

door Jeanine van Nieukerken

Deze technologie verandert de voedingswaarde van ons voedsel. Het verkregen voedsel uit genetisch gemanipuleerd zaad of plantmateriaal is niet afgestemd op ons subtiele orgaanstelsel en zijn omgeving, zoals dat wel bij natuurlijk verkregen voedsel van toepassing is. Deze technologie maakt het menselijk lichaam afhankelijk van een onnatuurlijke chemische tredmolen en het vernietigt de natuurlijke stroom van intelligentie in het genetisch verloop van ons lichaam, maar ook van ons ecosysteem.

De technologie van genetische manipulatie opereert in de blauwdrukken van het leven zoals het door de evolutie zich feilloos heeft ontwikkeld. Het DNA is de natuurlijke blauwdruk om de individualiteit van een levend organisme te creëren. Bij genetische manipulatie wordt een organisme aan de bron van zijn uniekheid gemanipuleerd en daardoor verandert zijn natuurlijke fundament en zijn de gevolgen onvoorspelbaar. Leven is niet met mankracht te regelen.

Wanneer deze techniek toegepast wordt bij grondstoffen voor het voedsel dat we eten, zullen er zeker onverwachte bijeffecten ontstaan. Er kunnen mutaties optreden, die de functie van natuurlijke genen van het organisme veranderen, wat kan resulteren in ongewenste bijwerkingen.

De Natuurwetten of de wetten van de Natuur zijn niet anders dan ordenende principes die de voortgang van de levende natuur sturen, overal en alom. Natuurwetten werken op alle niveaus van de schepping en het is de intelligentie die ervoor zorgt, dat er orde in de schepping is. Kijk maar naar de vier jaargetijden. De groei uit zaad van groente, bomen, struiken, bloemen tot er vruchten ontstaan met zaad om weer uitgezaaid te worden, enz., enz., enz. Of kijk naar de ontwikkeling bij de natuurlijke voortplanting van een mens of dier uit een eicel en een zaadcel tot een perfect menselijk of dierlijk wezen.

Alles in de kosmos is op elkaar afgestemd. Er is een nauwe samenhang in en tussen al wat leeft. Genetisch manipuleren en klonen brengen daar verwarring in met onoverzienbare gevolgen, omdat de resultaten niet zullen overeenstemmen met een kwaliteit van leven zoals wordt bedoeld. Genetische manipulatie is niet meer terug te draaien en bij klonen kan geen natuurlijke voortplanting meer plaatsvinden. Het is een mensmatige vergissing in het natuurlijke spel van plant, dier en mens in samenhang met het heelal. De mens in het laboratorium is bezig met een eigen creatief spelletje. Het biedt niet de uitkomst voor wat men zich voor ogen stelt. Men glijdt verder weg van de werkelijke kwaliteit van het leven.

Reuze leuk wat we doen, lachen joh, wat doen we het goed!!! De honger in de wereld wordt door gentech-bedrijven als marktinstrument aangewend. Verder moeten we organen gaan maken voor het geval we er eens verliezen…. Wat een domme denkwijze…. Het zou o.i. wijs zijn om eens naar andere culturen te kijken of daar een andere positieve benadering ten opzichte van het menselijk lichaam en de geest bestaat en met name preventie.

Na de start van genetische manipulatie zijn, na vele laboratorium- en proefveldonderzoeken, multinationals, commissies, etc. in actie gekomen om gg gewassen zo snel mogelijk te promoten en door reclame en lobbeyen over de hele wereld te pushen. Maar het bezwaar is, dat niet voldoende onderzoek gedaan is naar lange termijneffecten. En die bezwaren zijn terecht. Als Natuurwetmoeders (en vaders) hebben wij de zorg voor onze kinderen en kleinkinderen van nu en in de toekomst en niemand wil zijn/haar kind of kleinkind ongezond en ongelukkig zien. Gaarne zouden wij openheid van zaken wensen om te weten te komen of de officieele instanties, zowel in de USA als in Europa of waar dan ook, zij, die betrokken geweest zijn bij het pushen, lobbyen en promoten bij de besluitvormingen over gg gewassen, eerlijk en objectief geweest zijn in het belang van de consument.

Zo heeft Dr Steven Druker, advocaat in de USA, op basis van meer dan 43000 pagina’s bestudeerde documenten aangetoond, dat de FDA gefaald heeft bij het verlenen van vergunningen voor genetisch gemanipuleerd voedsel. In 1998 is de FDA hiervoor voor de rechter gedaagd.

De politiek, de biotechindustrie en de pharma-industrie zijn o.i. niet meer geloofwaardig. Wie we ook spreken, men trekt zijn/haar neus op voor gevolgen, bv met betrekking tot toxische verschijnselen op de kortere of langere termijn. Waar is de eerlijkheid en rechtschapenheid tegenover onze medemens gebleven? Waar is het geweten van de politiek en de industrie bij het voorlichten van de consument waar het gaat om zo’n diep ingrijpen aan de basis van het leven….? Er zijn al genoeg voorbeelden van ernstige afwijkingen, vaak met dodelijke afloop als gevolg van later opgetreden neveneffecten. Dochters van moeders die het DES hormoon gebruikten, Softenonbaby’s, glyphosate, BSE, doden door tryptofaan gebruik afkomstig van gg bacteriën, enz. Al die jarenlange vreselijke ellendes in families die met bovengenoemde ziektes te maken hebben gehad. Die ellende en zorg die hun dagelijks blijft omringen. Wanneer plotseling na jaren de waarheid van de oorzaak, vaak door achtergehouden documenten, openbaar wordt door uitlekken van gegevens, worden deze mensen weer geconfronteerd met jarenlang durende claims. Dit zijn trauma’s op trauma’s waarvoor men behoed had kunnen worden. Om nog maar niet te spreken over de kosten in de Gezondheidszorg hiervan. Het kan toch niet zo zijn dat men groepen mensen van de wereldbevolking zomaar kan gebruiken als proefkonijn zonder dat zij weten wat de gevolgen na het gebruik van die producten zijn? Dit is onmenselijk. Vernedering van de menswaardigheid door industrie en politiek.

Uit een Teleac uitzending november 1999: Jan Storms aan het woord: “Voor de ziekte van Pompe, een menselijke spierziekte, werden konijnen genetisch gemanipuleerd, zodat zij in hun melk een medicijn aanmaken. Het is wel zeer de vraag of het goed is om een menselijk gen in een konijn te zetten. Bij zo’n proces komt in elke cel van dat konijn een menselijk gen. Het is mogelijk dat in dat menselijk gen bestanddelen zitten van virusinfecties. Dit heet provirusmateriaal. Dit provirusmateriaal komt in contact met de ziekteverwekkers die specifiek in dat konijn zitten. Het kan gebeuren dat ziekteverwekkers (virussen) van dat konijn recombineren met dat provirusmateriaal uit het menselijk gen. Het daaruit dan voortgekomen virus kan ziekmakend zijn voor mensen. Het is de vraag of het goed is op deze manier de hele wereldbevolking aan risico’s bloot te stellen voor enkele personen met een spierziekte.”

Uit het Algemeen Dagblad, 17 oktober 2000, Geert Ritsema van Greenpeace aan het woord ter gelegenheid van de uitgave van hun boodschappenlijst: “In de Verenigde Staten is een nieuw soort sla gemaakt met daarin erfelijk materiaal uit de lever van een rat om het vitamine C-gehalte te verhogen. Genen van een schorpioen in mais moet de mais giftig maken tegen bepaalde insecten. Genen van kippen gaan in aardappelen, genen van vuurvliegjes in mais en tabak genen in aardbeien.”

Als het waar is dat een menselijk lysozyme-gen is ingebouwd in worteltjes (Japan), gaat men door voor menseneter. Waar blijft het respect voor zijn medemens, afgezien nog van alle schadelijke gevolgen die kunnen optreden en waarnaar geen lange termijn onderzoek is gedaan. Ons inziens kun je als vegetariër dan geen aardappelen, sla, mais, cornflakes en worteltjes meer eten, eveneens geen tomaten als er een vissen gen is ingebouwd. Als niet roker kun je dan ook geen aardbeien meer consumeren.

BLOEDTRANSFUSIE

Wat is het gevolg bij een bloedtransfusie aan mensen die zuiver hebben geleefd, niets moeten hebben van al dat genetisch gemanipuleer waar zoveel onzekerheid over bestaat. Welke bestanddelen van een dierlijk gen blijven nog achter in het bloed van een bepaald persoon die gemanipuleerd voedsel tot zich heeft genomen en vervolgens dit bloed d.m.v. infuus ingedruppeld wordt bij iemand anders? Zij, die zuiver willen blijven leven hebben geen keus meer, genetisch manipuleren is niet meer terug te draaien en de gevolgen gaan van kwaad tot erger.

–De politiek is naarstig bezig met het promoten van biotechbedrijven. Dure conferenties met pleitbezorgers die pleiten voor eigen parochie, voorlichtingsmiddagen aan de pers, opening van een Bio Science Park, aanbevelingen om biotechbedrijven te stimuleren, deels gefinancierd met miljoenen guldens van de belastingbetaler. Ook tv en Radio uitzendingen worden gebruikt om maar zoveel mogelijk te doen voorkomen dat het gg voedsel veilig is en dat er niets meer valt terug te draaien. Maar een groot gedeelte van de belastingbetalers die een gezond leven willen leiden, zien hun geld liever besteed aan biologische landbouwbedrijven, biologische boeren op de rails helpen, meer grond beschikbaar voor nieuwe biologische bedrijven. Nee, deze groep krijgt maar een schijntje. Er is een onevenredige verdeling. Biologische boeren en vele andere groepen die tegen genetische manipulatie, klonen, medicijnen gemaakt d.m.v. gekloonde dieren, zijn, krijgen geen kans om zo veel geld te steken in conferenties en TV spotjes en dergelijke. Ook vele wetenschappers die waarschuwen voor alle negatieve gevolgen, zullen veel geld bijeen moeten brengen om zelfs maar een kleine conferentie te kunnen beleggen. Maar het geld om te ‘promoten’ voor Biotechbedrijven ligt zomaar ineens op tafel en alles is snel geregeld. Dus politiek en industrie werken nauw samen en pushen. Met geld van wie? Het lijkt wel op dictatuur.

Ons advies is, om een moratorium in acht te nemen van minstens 10 jaar om de betrouwbaarheid van gg gewassen te onderzoeken voordat ze gecommercialiseerd worden.

GEZONDHEID EN EEN GOEDE KWALITEIT VAN HET LEVEN, daar heeft de mens recht op. Dit moet als prioriteit bovenaan staan. Daarom:                                     STOP GENETISCHE MANIPULATIE

Oktober 2000

 

Wilt U de Natuurwetmoeders ondersteunen in hun acties tegen genetische manipulatie, dan is Uw donatie van harte welkom op gironummer 7874587 t.n.v. Stichting Natuurwetmoeders te Den Haag.Wij zijn U hiervoor zeer erkentelijk.